Vizioni

Të jemi destinacion i parë për blerjet dhe ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët e
komunës së Gjakovës, Pejës, Deçanit, Junikut, Klinës, Rahovecit, Malishevës si dhe viseve veriore të
Shqipërisë, të plotësojmë kërkesat e tyre me shumëllojshmëri të produkteve dhe shërbimeve, si dhe të
kemi ngritje të vazhdueshme të besimit te tyre, ky është caku që gjithmonë tentojmë ta arrijmë.